Се за покривот од А до Ш

Политика за заштита на личните податоци

Политика за заштита на личните податоци обезбедени преку формуларите на веб страната www.bramac.mk

Во согласност со барањата на Законот за заштита на личните податоци и Регулативата (ЕУ) 2016/679 на Европскиот парламент и на Советот, Ве информираме дека:

 • Личните податоци кои ги пополнувате во контактните форми на овој сајт, се добиваат во официјалната електронска пошта кај vladimir.mitreski@bmigroup.com на администратор: Брамак покривни Системи ЕООД, ЕИК 828050287, адреса 7500 Силистра, Западна индустриска зона, п.к.182.
 • Личните податоци што се обработуваат при добивањето на барањетоза формуларза контакт се: вашето име, е-пошта и телефон за контакт.
 • Горенаведените лични податоци се обработуваат од Брамак покривни системи ЕООДсоцел да се даде одговор на вашето барање, да добиетебесплатна консултација во врска со нашите услуги и производи и да можете да направите регистрација на купениот производ.

Податоците сеобработуваат во согласност со Регулативата (ЕУ) № 2016/679 од 27 април 2016 година за заштита на физичките лицаво врска со обработката на лични податоци и за слободно движење на такви податоци и за укинување на Директивата 95/46 / ЕС(ОпштаРегулатива за заштита на податоци).

Лични
те информации обезбедени преку контакт формуларитена сајтот:

 • НЕ се доставуваат на трети лица.
 • НЕ се користи за профилирање.
 • НЕ се користатза директен маркетинг.
 • Се бришатво рок од три месеци.


Како предмет на лични податоци, ги имате следните права во согласност со Регулативата (Е
С) 2016/679, имено:

 • Да побарате пристап до личнитеподатоци.
 • Да побарате корекција, бришење или ограничување на обработката на податоците.
 • Да направете забелешки за обработкатана податоците.
 • Право на преносливост на податоците.

Кога ќе поднесете барање преку формите за контакт кои се наоѓаат на сајтот www.bramac.mk Вие означуватедека сте согласни со обработката на наведените лични податоци согласно горенаведенатаПолитика на заштита на личните податоци.