Се за покривот од А до Ш

Посебни ќерамидиКомпонента од типот СИГУРНОСТ - Видови посебни ќерамиди:

  • Половинка ќерамида  - прецизност и безбедност, кога имаме сечени ќерамиди во областа на улвалата и косата стреа. Се користат и околу покривниот прозорец.
  • Завршна ќерамида - убаво, сигурно и естетско обликување на челото на покривот, добра визија, заштита од дожд и снег.
Половинка ќерамида (1/2)

Достапни се за сите модели на ќерамиди. Се користи кај двоводни покриви, кои завршуваат со завршни ќерамиди. Се применуваат и во многу случаи за подобрување на квалитетот на прицврстување на сечените ќерамиди во областа на грбините, увалите и при покривање на отвори на покривот (снегобран решетка, стапала, покривни прозорци, колектори за вградување и др.).

 

 

 

Атика Антик и Атика Протектор - Технички карактеристики:
Материјал: Песок, цемент, вода и неоргански пигменти
Боja: Во зависност од бојата на ќерамидата
Големина: 183х420 мм
Тежина: Околу 2,5 кг/пар.
Покривна ширина: 15,0 см
Класик, Класик Протектор, Дунав, Натура Плус и Спектра Еко - Технички карактеристики:
Материјал: Песок, цемент, вода и неоргански пигменти
Боja: Во зависност од бојата на ќерамидата
Големина: Дунав 182х420 мм, Класик 180х420 мм
Тежина: Околу 2,3 кг/пар.
Покривна ширина: 15,0 см
Потрошувачка Кај двоводни покриви зависи од димензиите на покривот. Најмалку 1 пар. / должен м. увала и грбина
Завршна ќерамида - лева и десна

Со завршните ќерамиди се обликуваат наклонети стреи. За да се искористи, е потребно да има прав агол (90°) помеѓу стреата и косата стреа.

 

 

 

 

Технички карактеристики:
Материјал: Песок, цемент, вода и неоргански пигменти
Боja: Во зависност од видот на ќерамидата
Модел:  Класик, Класик Протектор, Дунав, Атика Антик и Атика Протектор
Површина: Глатка
Големина: 330х420 мм
Тежина: 6,7 кг/пар.
Висина на страничен дел: Околу 10,0 см
Покривна ширина:  Лeва ќерамидa: 33,0 см; дeсна ќерамида: 30,0 см
Два отвора: За завртка или клинец Ø 4 мм
Растојание од Горен до Горен Раб на Летви
(РГГРЛ):
Мин. 31,0 см; макс. 34,0 см
Потрошувачка Во зависност од наклонот на покривот околу 3 пар./должен м.

Важно: на фотографијата е прикажана завршна ДЕСНА ќерамида !!!