Се за покривот од А до Ш

Како се редат ќерамидите?

  • Кај двоводни покриви се започнува од десната завршна ќерамида.
  • Поставувањето на ќерамидите е од десно кон лево и од стреата кон слемето, ако стоиме со лицето кон сртот.
  • Ќерамидите се редат по три, аналогно на расцртувањето, и се следат белезите од конецот/шлагшнурот.
  • Пред поставувањето на ќерамидите важно е да е разјасни следното: прицврстување, вид и шема на задржување на снег.
< претходен: Како се одредува прав агол во однос на стреата?
следна > : Како се расцртува решетката од летви?