Се за покривот од А до Ш

Оптовареност на покривот

Оптовареност на покривот

Дрвената конструкција на покривот треба да биде димензионирана за следниве оптоварувања:

  1. Сопствена тежина на покривот
  2. Оптоварување од снег
  3. Оптоварување од ветер

Пример: Дрвена конструкција на покривот, наклон 30 степени, кој се наоѓа во гр. Скопје

 Ќерамиди Брамак, Класик
кг/м²
Глинени ќерамиди Тип 1, средна тежина кг/м²Глинени ќерамиди Тип 2, средна тежина кг/м²Глинени ќерамиди Тип 3, средна тежина кг/м²Глинени Тип 4, средна тежина кг/м²Глинени Тип 5, средна тежина кг/м²
Покривен материјал 43,4 44,0 46,9 40,0 45,4 33,3
Дрвена конструкција 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
Вкупно: 78,4 79 81,9 75 80,4 68,3
Оптоварување од снег, кг/м² 126 126 126 126 126 126
+ Оптоварување од ветар, кг/м² 28 28 28 28 28 28
Вкупно: 154 154 154 154 154 154
Изградба на подпокривна топлинска изолација, кг/м² 40 40 40 40 40 40
Вкупно: 272,4 273,0 275,9 269,0 274,4 262,3
Отстапување во однос Брамак Класик, % 0,00% 0,22% 1,28% -1,25% 0,73% -3,71%

 

Од споредбата на вкупното оптоварување, што треба да ја издржи конструкцијата се гледа јасно дека нразликата во зависност од тежината на материјалот за покривање е незначително и реално не влијае врз димензионирањето и големината на дрвениот материјал кој се користи за изработка на конструкцијата, но во зависност од формата, големината и тежината на ќерамидите во значителна мера се зголемува безбедноста при бури и тешки климатски услови.

< претходен: Кој покрив е ладен и вентилиран?
следна > : Вентилација на просторот помеѓу ќерамидите и даскената обшивка