Се за покривот од А до Ш

Вентилациони отвори во областа на слемето

Добра вентилација може да се гарантира со 10пар. вентилациони ќерамиди на 100 м² покривна површина и со материјал за сува монтажа на капаци (можно е точно димензионирање според ÖNORM B7219).

Димензионирање на влезните и излезни отвори за вентилација во см² на должен метар стреа, во зависност од должината на реброто.

< претходен: Вентилација на просторот помеѓу ќерамидите и даскената обшивка
следна > : Што е подпокрив?