Се за покривот од А до Ш

Контралетви и летви

При потдпокриви со/без даскена обшивка треба да се користат контралетви со димензии не помали од 50/50мм. Кај помал наклон и поголеми должини на ребрата потребни се повисоки контралетви.

Одредување висината на контралетвите со цел да се загарантира на проветрувањето согл. ÖNORM B4119

Табела 1: Минимална висина на контралетвите (во mm) во зависност од наклонот на покривот и должината на реброто во см.

Летви

Тие треба да ги исполнуваат барањата на ÖNORM B4100-2. Напречниот пресек на летвата се определува од оптовареноста и растојанието помеѓу ребрата (контралетвите) и е најмалку 30/50 mm (до 80см аксијално растојание помеѓу ребрата). При поголеми аксијално растојаније големината на летвата се зголемува на 50/50мм.

< претходен: Што е подпокрив?
следна > : Топлотна изолација