Се за покривот од А до Ш

Топлотна изолација

Сите покривни простори треба да одговараат на соодветната норма (ÖNORM B8110-1), градежни прописи и да поседуваат не помали од минимално потребните вредности за топлотна изолација. При изведбата на покривите не смее да се дозволи појавата на топлински мостови. Тие водат до загуба на топлина, штета од создавање на кондензација, замрзнување и задржување на влага. Една таква можност за топлотна изолација претставува наведената шема.

< претходен: Контралетви и летви
следна > : Општа информација за покривниот материјал