Се за покривот од А до Ш

Покривни форми и линии

Покривни форми
Едноводен покрив

Двоводен покрив Двоводен засечен
Четириводен покрив

Четириводен пирамидален Мансарден покрив
Покривни линии
Слеме

 Грбина (надворешен раб)  Увала
Стреа

Коса стреа Фронтон
 
Скат

Подсечен скат  Преодна грбина
   
 Пулт - горен крај на едноводен покрив

Обшивка за оџак Врска ќеремиди - ѕид (калканска)
Видови баџи
Двоводна баџа

 Троводна баџа  Двоводна засечена баџа
Двоводна шилеста баџа

  Трапезоидна баџа Едноводна баџа